Ads

Tor usage in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Turkey, Iran


Number of daily users using anonymity software Tor per countries

Armenia ֊ about 1000


Azerbaijan - about 2000


Georgia - about 3000

Iran - about 25 000

Turkey - doubled after ban of Twitter - more than 60 000Top 10 countries 

Country          daily users

United States 357745 (12,34 %)
Germany 251103 (8,66 %)
Brazil 184797 (6,37 %)
France 183535 (6,33 %)
Spain 139217 (4,80 %)
Italy 123764 (4,27 %)
Poland 106029 (3,66 %)
United Kingdom 102883 (3,55 %)
Russia 94694 (3,27 %)
India 87155 (3,01 %)

No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...