Ads

Social Media in Georgia, March 2014

February 2014 report


Facebook active users 1 300 000 (+ 20 000 from February)


Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 524 000 (+ 53 000 from February)Odnoklassniki weekly active users - 740 000 (- 5 000 from February)VKontakte registered users - 417 000 (-165 000 from February)

Odnoklassniki is growing (Liveinternet stats)


No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...