Ads

Sex and Love in Hollywood

You say love is in the air? But after 1972 (guess why) we can see the F word usage in movies is dramatically increasing (while nothing is changing with L word). And starting from 2014 there is no bi difference between L and F words.

Hallelujah my children!

data from bookworm:movies

No comments:

Post a Comment

Թվային անվտանգությունը կորոնավիրուսի եւ կարանտինի օրերին

Արդյո՞ք կորոնավիրուսը ավելացնում է կիբեր֊վտանգները։ Իսկ բուն կարանտինը լրացուցիչ սպառնալիքների աղբյուր դարձե՞լ է։ Երկու հարցն էլ ունեն դրակա...