Mastodon

Internet penetration in Armenia , 2014 2Q

Internet consumption in Armenia, data from 2014 2Q. All data from 3 mobile operators and all bigest ISPs.  (Data compared with  2013 4Q  )։


Armentel  -

 • internet users  - 155 855  (-3 953) (Average internet consumption per subscription: 27 442 MB (+ 2 712 MB) )
 • mobile broadband user 42 114  (+ 8 948  )     (Average internet consumption per subscription:  7 026 Mb (+1 783 MB)) 
 • mobile users using internet from phone 301 721 (+1 859 compared to 2014 1Q)   
       (Average internet consumption per subscription: 238 MB (+30 MB) )
Vivacell -


 • mobile broadband users  85 024  (- 15 840)
(Average internet consumption per subscription: 8 793 MB (-1 291 MB) ) 
 • mobile users using internet from phone 1 005 504 (+2 493 compared to 2014 1Q)

Orange


 • mobile broadband user 109 345   (+2 699)   (Average internet consumption per subscription:  14 862  MB (+1 649 MB) ) 
 • mobile users using internet from phone  254 319 ( -11 731 compared to 2014 1Q)


Rostelecom


 • Subscribtions -  17 415  (+10 200)  (Average internet consumption per subscription:  63 109   MB (- 20013 MB)


Ucom


 • Subscribtions -  60 849   (+7 258)   (Average internet consumption per subscription:  57 965 MB (+3 793 MB) )
    Interactive


 • Subscribtions -  3 302  (+956) Arminco


 • Subscribtions - 260 (+2) (Average internet consumption per subscription:  21 448  Mb (-1 910 MB) )


ADC

Subscribtions -  1,299 (+40) (Data from 2014 1Q)No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...