Ads

Mobile users number in Armenia - 2Q 2014 data

Mobile users number in Armenia in 2Q of 2014


3 348 799  - the number increased by 29868 since 1Q (penetration ~ 120%)


Distribution by mobile operators (and changes since 1Q):


  • Vivacell - 2 121 831  (+19 354)
  • Beeline -   718 954 (+19 573)
  • Orange - 508 014 (-9 059)The number of mobile users using internet from phone is about 1.56 million

Distribution by mobile operators (and changes since 1Q):

  • Vivacell - 1 005 504 (+2 493)
  • Armentel/Beeline - 301721 (+1 859)
  • Orange - 254319  ( -11 731)

From mobile operators public data


No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...