Game of Thrones Propaganda Posters

Իմ թուլությունը գեղարվեստական գործերի հիման վրա քարոզչական պաստառներն են։  Ցանցում հավաքածստեղադրեմ մի տեղ՝  Game of Thronesէս էլ բոնուս


Thanks to Olivia Desianti  - author of some posters 

No comments:

Post a Comment