Star Wars propaganda posters

Disclaimer: I gather this pics all around the net long long time ago. If you are the author of some pics just tell me for attribution

See also  Game of Thrones Propaganda Posters
No comments:

Post a Comment

Կիբեր֊անվտանգությունը 2021 թվականի․ սպասումները եւ անելիքները

  Հաշվի առնելով 2020 թվականի իրողությունները, կապված կորոնվարիուսի եւ Արցախյան պատերազմի հետ, ինչպես նաեւ սպասվող քաղաքական եւ հասարակակա...