Ads

Հայաստանից Ֆեյսբուքի օգտատերերի վերաբերյալ պաշտոնական հարցումներ՝ 2014

Facebook-ի վերջին Government Requests Report համաձայն՝ 2014 թվականի հունվար֊հունիսին պետական մարմիններից եղել է 4 հարցում 6 օգտատերերի վերաբերյալ, մեկ դեքում հայտը ստացել է պատասխան։

Անցյալ տարվա ընթացքում եղել է ընդամենը 1 հարցում մեկ օգտատերի վերաբերյալ, որը մերժվել է։

Armenia Requests for Data

We respond to valid requests relating to criminal cases. Each and every request we receive is checked for legal sufficiency and we reject or require greater specificity on requests that are overly broad or vague.
Total RequestsUsers / Accounts RequestedPercentage of requests where some data produced
4625.00%

No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...