Ads

Mobile users number in Armenia - 2016 data

Mobile users number in Armenia in 2Q of 2016 (compared with 2014 4Q data


 3 434 396   - the number increased by 10 160 since 2014 4Q (penetration ~ 120%)


Distribution by mobile operators (and changes since 2014 4Q):


  • Vivacell - 2 084 162     (-61 304)
  • Beeline -    863 562  (+86 384)
  • Ucom (former Orange) -   486 672   (-14 920)The number of mobile users using internet from phone is 1 661 946

Distribution by mobile operators (and changes since 2014 4 Q):

  • Vivacell - 1 059 078    (+6 680)
  • Armentel/Beeline - 337 895  (+22 957)
  • Ucom -  264973    ( +9 592)
More about internet penetration in mobile in 2016 is hereNo comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...