Barcamp Yerevan 2015 իմ ելույթը ֊ տվյալների ստուգում հայ֊ադրբեջանական տեղեկատվական տիտտիրիտներում

իմ ելույթը BarCamp Yerevan​ - 3 ժամ 25 րոպեից սկսած։ Տվյալների ստուգում հայ֊ադրբեջանական տեղեկատվական տիտտիրիտների ընթացքում։ Էս էլ սլայդերը ֊

No comments:

Post a Comment