Ads

Mobile users number in Armenia - 2014 data

Mobile users number in Armenia in 4Q of 2014 (compared with 2014 2Q data


3 424 236    - the number increased by 75437 since 2014 2Q (penetration ~ 120%)


Distribution by mobile operators (and changes since 1Q):


  • Vivacell - 2 145 466   (+23 635)
  • Beeline -    777 178  (+58 224)
  • Orange -   501592  (-6 422)The number of mobile users using internet from phone is about 1.56 million

Distribution by mobile operators (and changes since 2 Q):

  • Vivacell - 1 052 398   (+46 894)
  • Armentel/Beeline - 314 938    (+13 217)
  • Orange -  255 381    ( +1 062)
More about internet penetration in mobile is here
From mobile operators public data


No comments:

Post a Comment

Մամուլի պատերազմի օրերին․ հիմնական կիբեր-հարձակումները

 Պատերազմի օրերին մամուլը կիբեր-տիրությում հանդիսանում էր հիմնական թիրախներից մեկը։ Առաջին իսկ րոպեներից լրատվամիջոցները սկսեցին ենթարկվել լ...